החמרת מצב ונכות מוסבת

כאשר תובע מוכר כנכה צה"ל הינו מוזמן לועדה רפואית מטעם משרד הבטחון לקביעת גובה אחוזי הנכות בהתאם למצבו.

החמרת מצב - לאחר הכרה כנכה צה"ל, במידה וחש הנכה שינוי לרעה במצבו / החמרת מצב רפואי, רשאי הנכה על פי החוק להגיש בקשה לבדיקה חוזרת בגין החמרה במצבו הבריאותי. במסגרת הגשת התביעה / בקשה להחמרה על הנכה להמציא חומר רפואי עדכני התומך בטענותיו ומעיד על החמרה במצבו.

לאחר הגשת התביעה / בקשה יעמוד הנכה בפני ועדה רפואית מטעם משרד הבטחון אשר תבחן מצבו הבריאותי הן על סמך מסמכים רפואיים עדכניים והן באמצעות בדיקה קלינית, לאחר בדיקה תעניק הועדה הרפואית אחוזי נכות בהתאם. בעת הגשת בקשה מסוג זה רשאית ועשה רפואית לשוב ולדון בפגימה המוכרת (הפגימה לה טוען הנכה - החמרה) ולשיקול דעתה ובהתאם לממצאיה רשאית הועדה להגדיל אחוזי הנכות או לחלופין להפחיתם.

נכות מוסבת - הפגימה בה הוכר הנכה בקשר סיבתי על ידי קצין התגמולים נקראת על פי החוק "נכות מוכרת". בהתאם לתקנה 9, רשאי נכה להגיש תביעה לנכות מוסבת כאשרת זאת נגרמה כתוצאה ישירה מהנכות המוכרת.

ציטוט תקנה 9: "(א) היתה פגימה מסויימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות.

  (ב) לצורך דיון בבקשתו של נכה לפי תקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדה רפואית לדרוש מנכה אישור רפואי מתאים.
  (ג) הועדה הרפואית רשאית לקבוע שהקשר הסיבתי בין הפגימה החדשה לפגימה המקורית, שונה מן הקשר הסיבתי בין הפגימה הראשונית לשירות  הצבאי."